PRIVACYVERKLARING

Squeeze – Projectbegeleider

 

1. Toepassingsgebied

Huidige Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de Projectbegeleider, verzameld naar aanleiding van de aanmaak van een MySqueeze account.
 

2. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

JES v.z.w., met maatschappelijke zetel te Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0443.565.558 (hierna “JES”, “wij”, of “ons”) is de “verwerkingsverantwoordelijke” van de persoonsgegevens verzameld naar aanleiding van de aanmaak van een MySqueeze account.
 
JES verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, in het Engels “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de “Gegevensbeschermingsautoriteit”: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 
Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld naar aanleiding van de aanmaak van een MySqueeze account, kan u contact opnemen met:
 
JES v.z.w.
Werkhuizenstraat 3
1080 – SINT-JANS-MOLENBEEK
Tel.: 0032 (0)2 411 68 83
E-mail: squeeze@jes.be
 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij aanmaak van een MySqueeze account wordt u als Projectbegeleider verzocht ons hiernavolgende gegevens mee te delen, op basis waarvan u als persoon identificeerbaar bent, en die aldus “persoonsgegevens” uitmaken zoals bedoeld in de GDPR:

 • E-mailadres;
 • School of organisatie;
 • Soort organisatie.

 

4. Gerechtvaardigde verwerkingsgrond

De persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, worden door ons verwerkt op grond van de vrijwillige en actieve toestemming die u ons daartoe geeft op het ogenblik van het aanmaken van een MySqueeze account, inhoudende de toestemming om bedoelde persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden opgenomen onder hiernavolgend artikel 5 van huidige Privacyverklaring.
 
Daarnaast is het ons tevens toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken:

 • indien noodzakelijk om te voldoen aan enige wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke zou rusten;
 • indien noodzakelijk ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen, dan wel de gerechtvaardigde belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen, respectievelijk die van bedoelde derde.

 

5. Verwerkingsdoeleinden

De doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens, bedoeld in voormeld artikel 3, verwerken, zijn:
 
Uw e-mailadres:
 

 • Om u een welkomstbericht toe te sturen;
 • Om bij opstart van één of meerdere sessies van het spel, voorwerp van de Toepassing, de diverse deelnemers van de desbetreffende sessie(s) aan uw MySqueeze account te kunnen koppelen;
 • Om de sessie(s) van het spel, voorwerp van de Toepassing, te kunnen beheren;
 • Om u de resultaten van het spel, voorwerp van de Toepassing, en de daaruit voortvloeiende rapporten, automatisch gegenereerd door de Toepassing, te kunnen toezenden;
 • Om u verzoeken tot evaluatie van de Toepassing te kunnen toesturen;
 • Om u te kunnen informeren ingeval van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, van toepassing op de Website en de Toepassing;
 • Om u informatieve berichten (onder de vorm van een nieuwsbrief of andere) betreffende de Toepassing en de bredere methodiek waarbinnen de Toepassing kadert (= de bewustwording van tieners over de mogelijkheden en gevaren verbonden aan hun online activiteiten en hun online identiteit ) toe te sturen.

 
De andere gegevens:
 

 • voor statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • voor het opstellen van collectieve profielen.

 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en onrechtmatige verwerking.
 
Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers.
 

7. Bewaringstermijn

Uw e-mailadres wordt bewaard tot op het ogenblik dat u uw MySqueeze account verwijdert.
 
De andere gegevens die worden verzameld, kunnen zonder koppeling aan uw e-mailadres, niet tot uw identificatie leiden, wat maakt dat ze vanaf het ogenblik van verwijdering van uw e-mailadres niet meer kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de GDPR. Bedoelde andere gegevens blijven bewaard, ook na verwijdering van uw e-mailadres.
 

8. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Zonder uw uitdrukkelijke en individuele toestemming zullen uw persoonsgegevens door ons nooit worden overgemaakt aan derden, met uitzondering van:
 

 • de beheerder(s) van de server(s) waarop de Toepassing draait;
 • onderzoekers die wij toegang verlenen tot de (anonieme) data verzameld via de Toepassing en die u zouden willen contacteren met de vraag of u zou willen meewerken aan hun onderzoek.

 

9. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe te richten aan JES, per e-mail via squeeze@jes.be, dan wel per brief aan JES v.z.w., Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.
 

9.1. Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard, etc.).
 

9.2. Recht op rectificatie

U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.
 

9.3. Recht op verwijdering

U heeft te allen tijde het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.
 

9.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
 
u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
de verwerking onrechtmatig zou zijn, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en ons in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
wanneer u betwist dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor door ons ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.
 

9.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing

U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 

10. Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 2).
 
U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), via contact@apd-gba.be, tel. 32 (0)2 274 48 00 of fax: +32 (0)2 274 48 35.
 
Versie 1, gepubliceerd op 31/01/2019