GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s behorend tot het domein “https://squeeze.jes.be” (hierna de “Website” genoemd) en het gebruik van de online toepassing “Squeeze” (hierna de “Toepassing” genoemd):

 • De Toepassing betreft een online serious game, gericht op tieners (in de eerste plaats tieners tussen 11 en 13 jaar), dat kadert binnen een bredere methodiek gericht op de bewustwording van tieners over de mogelijkheden en gevaren verbonden aan hun online activiteiten en hun online identiteit. Het spel wordt steeds begeleid door een Projectbegeleider, die daartoe eerst een “MySqueeze account” dient aan te maken. Onder die account kan de Projectbegeleider (bvb. een leerkracht) één of meerdere spelsessies opstarten, waarbij ten behoeve van de deelnemende spelers (bvb. de kinderen van een klasgroep) codes worden gegenereerd die hen toegang verschaffen tot het spel.
 • Tijdens het spel bouwen de spelers, aan de hand van hun handelingen en keuzes, een fictieve online identiteit op, die vertaald wordt in verborgen scores (privacyscore, researchscore en controlscore). Na afloop van het spel krijgen alle spelers automatisch een door de Toepassing gegenereerd individueel rapport met een samenvatting en een analyse van hun spelgedrag. In functie van de resultaten wordt iedere speler door de Toepassing tevens een kleur toegekend: blauw indien je tijdens het spel keuzes hebt gemaakt die eerder een snel, gebruiksvriendelijk en open gebruik behelzen en rood als je keuzes hebt gemaakt die eerder een bedachtzaam en beschermend gebruik behelzen. (Op basis van het spelresultaat en de toegekende kleur, kan de Projectbegeleider vervolgens verder aan de slag met de spelers, al dan niet met behulp van het via de Website ter beschikking gestelde begeleidingsmateriaal.)
 • Via de Website wordt meer uitgebreide informatie ter beschikking gesteld betreffende de Toepassing en de bredere methodiek (bewustwording van tieners over de mogelijkheden en gevaren verbonden aan hun online activiteiten en hun online identiteit) waarbinnen de Toepassing kadert. Projectbegeleiders kunnen via de Website hun MySqueeze account aanmaken. De toegang tot de Toepassing voor de spelers verloopt eveneens via de Website. Via de Website wordt tot slot ook begeleidingsmateriaal ter beschikking gesteld, dat door de Projectbegeleider vrijblijvend kan gebruikt worden om met de spelers die het spel, voorwerp van de Toepassing, hebben gespeeld, verder aan de slag te gaan.

De Website en de Toepassing zijn eigendom van en worden U ter beschikking gesteld door JES v.z.w., met maatschappelijke zetel te Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0443.565.558 (hierna “JES”, “wij”, of “ons”).

U wordt als gebruiker van de Website en de Toepassing verzocht huidige Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voorafgaand aan ieder gebruik ervan. Door het loutere gebruik van de Website en de Toepassing, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Indien u de Gebruiksvoorwaarden (of een onderdeel ervan) niet aanvaardt, dan wordt u verzocht niet verder gebruik te maken van de Website en de Toepassing. De Projectbegeleider dient bij aanmaak van diens MySqueeze account tevens uitdrukkelijk diens akkoord met huidige Gebruiksvoorwaarden te bevestigen. Ook de spelers die het spel, voorwerp van de Toepassing, willen spelen, dienen zich bij aanvang van het spel uitdrukkelijk akkoord te verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden (waarbij een samenvatting van de op de Toepassing toepasselijke bepalingen ter beschikking wordt gesteld in voor tieners begrijpelijke taal).

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze op de Website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden kan steeds geraadpleegd worden via https://www.squeeze.jes.be. U wordt als gebruiker aldus geacht bij ieder bezoek aan onze Website, respectievelijk ieder gebruik van de Toepassing, na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd (zie daartoe het versienummer en de datum van publicatie helemaal onderaan de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden).

2. Privacybeleid

JES vindt uw privacy zeer belangrijk. De omgang met privacygerelateerde zaken is trouwens één van de belangrijke onderdelen van het spel, voorwerp van de Toepassing.

Als projectbegeleider wordt u verzocht om ons bij aanmaak van een MySqueeze account één of meerdere persoonsgegevens mee te delen en ons te bevestigen dat u akkoord gaat met de verwerking ervan overeenkomstig bijhorende Privacyverklaring.

Tijdens het spel, voorwerp van de Toepassing, worden van de speler diverse gegevens verzameld. De Toepassing en het achterliggende systeem van gegevensverzameling en -verwerking zijn echter zo ontworpen dat het niet mogelijk is om op basis van de verzamelde en al dan niet gecombineerde gegevens een concrete speler te identificeren. De individuele spelers blijven aldus anoniem. Iedere speler wordt hierover, vooraleer hij het spel kan opstarten, in begrijpelijke taal omstandig geïnformeerd in een korte Privacyverklaring voor de speler.

BELANGRIJK: DE PROJECTBEGELEIDER DIENT EROVER TE WAKEN DAT HIJ OF ZIJ IN AANLOOP NAAR OF NA AFLOOP VAN HET SPEL, VOORWERP VAN DE TOEPASSING, GEEN BIJKOMENDE (PERSOONS)GEGEVENS VAN DE DEELNEMENDE SPELERS VERZAMELT, DIE WÉL TOT DE IDENTIFICATIE VAN DE INDIVIDUELE SPELERS ZOU KUNNEN LEIDEN. HET IS DESGEVALLEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PROJECTBEGELEIDER ZELF OM NA TE GAAN OF EN HOE HIJ DIE GEGEVENS KAN VERWERKEN OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN DE EERSTE PLAATS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. IN GEEN GEVAL KAN JES DIENAANGAANDE OP ENIGERLEI WIJZE WORDEN AANGESPROKEN.

3. Cookiegebruik

De Toepassing maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekst- of databestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en die de mogelijkheden en het gebruiksgemak van de Toepassing bevorderen.
In het kader van de Toepassing worden enkel “first party cookies” (cookies geplaatst in opdracht van onszelf (afkomstig van de server waarop de Toepassing draait)), “functionele cookies” (die bepaalde functionaliteiten van de Toepassing mogelijk maken, zoals bvb. het tijdelijk bijhouden van logingegevens) en “sessiecookies” gebruikt (wat betekent dat ze slechts tijdelijk worden bewaard, tot op het ogenblik dat u de webbrowser waarin de Toepassing is geopend afsluit, respectievelijk het domein waarop de Toepassing zich bevindt wordt verlaten).

Middels de gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.

Door gebruik te maken van de Toepassing, aanvaardt u het gebruik van voormelde cookies. Indien u geen of slechts bepaalde cookies wenst te ontvangen, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Toepassing, of dient u daartoe zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen (zie desgevallend de helpfunctie). Hou er echter rekening mee dat wanneer u het gebruik van bepaalde of alle cookies weigert, bepaalde functionaliteiten van de Toepassing niet of niet langer integraal en/of even vlot toegankelijk zullen zijn.

4. Toegankelijkheid, inhoud en gebruik van de Website en de Toepassing

De toegang tot onze Website en de Toepassing (het prototype van Squeeze) is gratis.

Toegangscodes voor de Toepassing zijn steeds persoonlijk en mogen in geen geval worden overgedragen aan een derde.

Projectbegeleiders die een MySqueeze account wensen aan te maken, dienen minstens 18 jaar of ouder te zijn.

De Website en de Toepassing, inclusief alle inhoud ervan, worden aangeleverd zonder enige garantie inzake volledigheid, juistheid, actualiteit en beschikbaarheid.

Alle teksten, foto’s, video’s, tekeningen, databanken (zowel de structuur als de inhoud ervan), software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en mogelijk andere bestanddelen van de Website en de Toepassing, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren ons of derden toe. Zonder voorafgaand, schriftelijk akkoord van ons en desgevallend de derde-rechthebbende van de specifieke inhoud, is het verboden de via de Website en de Toepassing aangeboden inhoud te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Het is u als gebruiker enkel toegestaan de Website en de Toepassing en de via de Website en de Toepassing beschikbare inhoud online te raadplegen en te gebruiken (met uitzondering van het via de Website aangeboden begeleidingsmateriaal, dat door Projectbegeleiders mag worden gedownload en fysiek mag worden gereproduceerd in zoveel exemplaren als strikt noodzakelijk met het oog op het gebruik ervan overeenkomstig het doel van het desbetreffende begeleidingsmateriaal).

Als gebruiker van de Website en de Toepassing begrijpt en aanvaardt u voorts dat het u niet is toegelaten:

 • door of naar aanleiding van het gebruik van de Website of de Toepassing enige rechtsregel te schenden;
 • persoons- en andere gegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • metatags te gebruiken, uitgezonderd mits onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating daartoe;
 • gelijk welk onderdeel van de Website of de Toepassing te framen zonder onze voorafgaandelijke, schriftelijke toelating;
 • spamberichten te plaatsen op of te verzenden via de Website of de Toepassing;
 • aan data mining of screen scraping te doen, noch robots of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Website of de Toepassing;
 • virussen, wormen, of andere kwaadaardige code te plaatsen op of te verspreiden via de Website of de Toepassing;
  de Website, respectievelijk de Toepassing (of een onderdeel ervan) te hacken of aan te passen;
 • de website of de toepassing van een derde te hacken of aan te passen om te doen lijken alsof die website of derde met de Website of Toepassing of ons geassocieerd is;
 • de functionaliteiten van de Website of de Toepassing te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • een onderdeel van of de toegang tot de Website of de Toepassing te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating daartoe;

Het is toegelaten een hyperlink te creëren vanop een eigen website naar de homepage van onze Website, op voorwaarde dat u dit op een rechtmatige manier doet en zonder dat u daarbij onze reputatie schaadt, dan wel misbruik maakt van of voordeel tracht te behalen uit die reputatie. Voor de creatie van deep links naar specifieke inhoud op de Website is te allen tijde onze voorafgaande en schriftelijke toelating vereist. In geen geval is het u toegelaten om zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating rechtstreeks te linken naar de toegangspagina, enige andere webpagina of concrete inhoud van de Toepassing.

Op de Website kunnen hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden voorkomen of kan naar websites of webpagina’s van derden worden verwezen. Wij hebben geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die websites of webpagina’s. Wanneer wij een hyperlink naar een andere website of webpagina toevoegen aan onze Website, betekent dit niet dat wij akkoord gaan met de inhoud van die website of webpagina.

U aanvaardt dat wij beroep kunnen doen op diensten van derden die de nodige hardware, software, het nodige netwerk, de nodige opslagruimte en aanverwante technologieën kunnen voorzien, noodzakelijk om de Website en de Toepassing aan te bieden en te laten functioneren.

5. Aansprakelijkheid

Gebruik van de Website en de Toepassing gebeurt geheel op uw eigen risico. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor eenieder die via uw toestel en via uw internetverbinding gebruik maakt van de Website en de Toepassing en voor de naleving door die gebruiker van huidige Gebruiksvoorwaarden.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gelijk welke schade, waaronder maar niet uitsluitend materiële, immateriële, lichamelijke of morele schade (zelfs indien wij geïnformeerd werden betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade ), ingevolge:

 • storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening met betrekking tot de Website of de Toepassing;
 • de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie beschikbaar via de Website en de Toepassing, noch de beschikbaarheid van de Website en de Toepassing zelf;
 • virussen of ander potentieel schadelijke code die, ondanks de door ons getroffen voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website of de Toepassing;
 • frauduleuze vervalsing van gegevens door derden ingevolge niet toegelaten binnendringen van (een onderdeel van) de Website of de Toepassing;
 • verklaringen of gedraging van derden op of via de Website of de Toepassing;
 • inhoud geplaatst door derden (al dan niet andere gebruikers) op of via de Website of de Toepassing;
 • niet toegelaten toegang tot of wijzigingen aan uw transmissie of gegevens.

6. Klachten m.b.t. via de Website en de Toepassing beschikbare inhoud

Indien u een klacht heeft met betrekking tot bepaalde via de Website of de Toepassing beschikbare inhoud die volgens u onwettig is of in strijd is met huidige Gebruiksvoorwaarden, dan kan u dat aan ons melden door contact op te nemen via de coördinaten vermeld onder hiernavolgend artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Indien uw klacht betrekking heeft op een vermeende inbreuk op uw of andermans intellectuele eigendomsrechten, dient uw klacht daarenboven, opdat zij ontvankelijk zou zijn, minstens volgende gegevens te bevatten:

 • een duidelijke precisering van de inhoud, beschikbaar via de Website of de Toepassing, die volgens u inbreukmakend is;
 • voldoende gegevens die ons in staat stellen de rechthebbende (of uzelf, indien uzelf de rechthebbende bent) of diens vertegenwoordiger te contacteren, zoals e-mailadres, telefoonnummer, etc.;
 • een verklaring dat u van oordeel bent dat het gemeld gebruik van de inhoud niet toegelaten is door de eigenaar of houder van het intellectueel eigendomsrecht en/of ingevolge enige wettelijke bepaling;
 • een verklaring dat de informatie meegedeeld accuraat is en u desgevallend gerechtigd bent te handelen voor rekening van de rechthebbende van de beweerd geschonden rechten.

Wij zullen iedere klacht met de nodige aandacht trachten te behandelen, maar zijn geenszins verplicht om met betrekking tot die klacht welke actie dan ook te ondernemen.

7. Wijzigingen aan en verwijdering van (onderdelen van) de Website of de Toepassing

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en op eigen initiatief (een deel van) de Website of de Toepassing te wijzigen of te verwijderen; dit tijdelijk of permanent en al dan niet voorafgegaan door een verwittiging.

8. Divers

Indien wij enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen, betekent dit in geen geval dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onafdwingbaar zouden blijken, raakt dit niet aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

In geval van betwisting met betrekking tot een aspect van onze Website of de Toepassing, waaronder huidige Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u dat deze betwisting zal worden beslecht door de materieel bevoegde Nederlandstalige rechtbank te Brussel.

10. Contactgegevens

Voor al uw verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Website en de Toepassing in het algemeen en huidige Gebruiksvoorwaarden in het bijzonder, wordt u verzocht met ons contact op te nemen per e-mail via squeeze@jes.be, telefonisch op het nummer 0032(0)24116883 of per brief gericht aan JES v.z.w., Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Versie 1, gepubliceerd op 31/01/2019